Home

TJÄNSTER

Strategi

BSBC genomför strategi- och affärs-planeringsprocesser.

 

Chefsrapporteringssystem

Vid strategiska förändringar är det viktigt att få fokus på de faktorer som driver förändringen och att få chefer och medarbetare på alla nivåer i organisationen att agera därefter.

 

M & A

Förändringar leder ofta till behov av förvärv, försäljningar eller samgåenden. BSBC åtar sig att självständigt genomföra eller som rådgivare delta i samtliga dessa transaktioner.

 

Omstruktureringar

Vid vissa strategiändringar kan det bli tal om mer genomgripande förändringar av affär och organisation. BSBC åtar sig att delta som rådgivare vid sådana omställningsprocesser, affärsmässiga såväl som finansiella.

 

Produkt och investeringskalkylering

Utvecklar nya eller förändrar existerande kalkylsystem i samarbete med kunden. BSBC har lång erfarenhet av industriell produktkalkylering från process och tillverkningsindustri samt logistik och service.

 

Ledningsarbete

BSBC kan hyras in för att delta i ledningsgruppsarbetet i önskad utsträckning.

 

Rådgivning vid fastighetsprojekt

Fastighetsutveckling, fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar.

 

HLR utbildningar

För er som är rädda om personalen så erbjuds under ledning av de rutinerade sjuksköterskorna Kerstin Spong och Louisa Bergvall Hjärt/Lungräddningsutbildning.

Bakgrund Börje Spong


  • Civilekonom HHS i Stockholm
  • Stålindustrin, chef koncerncontrollerenhet och ekonomichefsbefattningar
  • Posten, chef koncerncontrollerfunktionen och chef Mergers & Acquisitions
  • Managementkonsult (BSBC)
  • Telgekoncernen, Ekonomidirektör
  • Swedaviakoncernen, Investeringschef

KontaktPHONE

+46 73 5010888

BUSINESS CONSULTING


BSBC är ett konsultföretag inriktat på tjänster i samband med att företag förändras. Förändringar kan aktualiseras både på grund av marknadsförändringar och egna planer. I båda fallen krävs en pricksäker analys och snabba åtgärder. Genom bolaget erbjuds gedigen erfarenhet av omstruktureringar såväl inom företagsledning, försäljning och produktion, förvärv och avyttring av företag som strategisk planering och kalkylering. Nedan framgår några huvudgrupper av tjänster som erbjuds. Kontakta gärna för ett sammanträffande och en diskussion av just era behov. Genom bolagets kontaktnät engageras specialkompetens där så erfordras.

BÖRJE SPONG